Regulamin

§1 WSTĘP

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług przygotowywania i dostawy Cateringu dietetycznego firmy NIWA ŁĄKORZ Sp. Z O.O. NIP 7441830438.

Właścicielem marki Bodychoice jest firma NIWA ŁĄKORZ Sp. Z O.O., z siedzibą przy ul. Władysława Bandurskiego 2, 14-200 Iława, NIP: 7441830438

§2 DEFINICJE

Artykuły dodatkowe – artykuły dodatkowe znajdujące się w Ofercie Usługodawcy, które mogą zostać zamówione przez Klienta do Zestawów. Klient nie ma możliwości złożenia Zamówienia wyłącznie na Artykuły dodatkowe;

Catering dietetyczny, Zestaw – zestaw posiłków, o określonych dla danego pakietu cechach żywieniowych, wskazanych szczegółowo w Ofercie Usługodawcy, w tym na stronie Serwisu Internetowego, które są dostarczane do Klienta, na warunkach i w sposób określony w Regulaminie.


Cennik – cennik Usług dostępny w ofercie Usługodawcy, w tym na stronie Serwisu Internetowego;
BodyChoice – firma NIWA ŁĄKORZ Sp. Z O.O. NIP 7441830438, tel. 733-462-678;
Formularz Zamówienia – formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający dokonanie Zamówienia;


Konto Klienta – zbiór informacji o Kliencie (w tym danych adresowych Klienta oraz historii jego zamówień) znajdujący się w systemie teleinformatycznym Usługodawcy;


Oferta – obowiązujący w BodyChoice zbiór asortymentowy usług obejmujących przygotowanie i dostawę Zestawów, wraz z ich specyfikacją oraz opisem sposobu realizacji Usługi wraz z obowiązującym Cennikiem udostępniany Klientom przez Usługodawcę za pośrednictwem różnych nośników (np. foldery, ulotki, serwis Facebook) oraz w Serwisie Internetowym. Oferta nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, powinna być traktowana jako zaproszenie do składania ofert;


Okres Abonamentowy – okres czasu, w trakcie którego Usługodawca realizuje na rzecz Klienta Usługę na Zamówione Zestawy, wyrażony w ilości zamówionych Zestawów, przypisanych do poszczególnych dat;


Panel Klienta – usługa polegająca na udostępnieniu Klientowi narzędzi niezbędnych do zarządzania Zamówieniami, dostępna w Serwisie Internetowym Usługodawcy;


Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług przygotowania i dostawy Cateringu dietetycznego;
Serwis Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem https://bodychoice.pl/, którego integralną część stanowi znajdujący się w nim „Regulamin Serwisu Internetowego i Polityka Prywatności”;


Umowa – umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, której przedmiotem jest realizacja Usługi przygotowywania i dostawy Cateringu dietetycznego, zgodnie z warunkami określonymi w Zamówieniu;


Usługa – usługa przygotowania i dostawy Cateringu dietetycznego, realizowana przez Usługodawcę na warunkach określonych w Regulaminie;


Usługobiorca, Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z Usług świadczonych przez Usługodawcę na podstawie Regulaminu;


Usługodawca, Sprzedawca – firma NIWA ŁĄKORZ Sp. Z O.O. NIP 7441830438, tel. 733-462-678;
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, składane w sposób przewidziany w Regulaminie, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy;


Zestaw indywidualny – Zestaw składający się z dowolnej ilości posiłków pochodzących z różnych wariantów diet i kaloryczności;


Zestaw spersonalizowany – Zestaw skomponowany przez dietetyka Usługodawcy, ograniczający wybrane przez Klienta składniki;


Zestaw testowy – dowolny, jednodniowy Zestaw w promocyjnej cenie, który może być złożony jednorazowo przez Klienta lub potencjalnego Klienta.

§3 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
Klient korzystający z Usług świadczonych przez Usługodawcę zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu.
Treści prezentowane w Serwisie Internetowym, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki, inne informacje, nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz winny być traktowane jako zaproszenie do składania ofert.
Kontakt z Usługodawcą odbywa się:

za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: obsluga@bodychoice.pl
za pośrednictwem infolinii pod numerem: +48 733462678

§4 CATERING DIETETYCZNY

W zależności od rodzaju określonej diety układu surowcowego czy wariantu kalorycznego, Usługodawca oferuje różne typy Cateringu dietetycznego wyszczególnione w Ofercie oraz w Serwisie Internetowym.
Klient może wybrać dowolny z oferowanych Zestawów.
Usługodawca deklaruje, że:

a) wszystkie posiłki w ramach danego Zestawu są zgodne z założeniami przewidzianymi dla danej diety;

b) do opracowywania menu i receptur do poszczególnych rodzajów diet zatrudnia wyłącznie doświadczonych dietetyków;

c) wszystkie oferowane w ramach Cateringu dietetycznego posiłki są zgodne z zasadami przygotowywania żywności wynikającymi z Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o Bezpieczeństwie Żywności i Żywienia;

d) posiłki są przygotowywane w profesjonalnej kuchni cateringowej z wdrożonym systemem HACCP i pod stałym nadzorem technologów żywności.

e) Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r., Usługodawca informuje, iż w posiłkach składających się na Zestawy mogą występować określone grupy alergenów pokarmowych. Szczegółowe informacje o możliwości występowania określonych grup alergenów pokarmowych (np. zboża zawierające gluten w diecie standard, ryby w diecie Wege & Fish) są podawane przy poszczególnych Zestawach znajdujących się w Ofercie Usługodawcy jak i na etykietach dołączonych do poszczególnych posiłków.

f) Szczegółowy skład poszczególnych posiłków wchodzących w skład Cateringu dietetycznego wraz z listą alergenów znajduje się w Serwisie Internetowym Usługodawcy bądź /i na etykiecie dołączonej do każdego z poszczególnych posiłków.

g) Ze względu na system organizacji produkcji, Usługodawca zwraca uwagę, że osoby cierpiące na alergie pokarmowe powinny przed dokonaniem Zamówienia, skonsultować możliwość korzystania z Cateringu dietetycznego w sposób bezpieczny dla zdrowia. Konsultacja taka powinna zostać przeprowadzona za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem obsluga@bodychoice.pl lub telefonicznie pod numerem +48 733-462-678. Usługodawca zastrzega, że w przypadku niedokonania takiej konsultacji przez Klienta przed złożeniem Zamówienia, Sprzedawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za problemy medyczne na tle alergii pokarmowej występujące u Klienta po spożyciu posiłków wchodzących w skład Zestawu.

h) Catering dietetyczny dostępny jest zarówno w formie kompletnych i zbilansowanych pakietów dietetycznych jak i w opcji „wyboru posiłków”, w ramach której Klient sam wybiera poszczególne posiłki z dostępnego menu. Usługodawca zaznacza, że skorzystanie z opcji „wyboru posiłków” wpływa na wartość odżywczą otrzymanego Zestawu, która może być różna od wartości deklarowanej w Ofercie. Wymiana posiłków w obrębie oferowanych Zestawów odbywa się bezpłatnie. Warunkiem korzystania z opcji „wyboru posiłków” jest posiadanie Panelu Klienta.

i) Podstawowy Zestaw składa się z 5 posiłków, będących podstawą zbilansowanej diety na cały dzień. Klient może zrezygnować z dowolnej ilości posiłków w wybranym typie Zestawu, za co przysługuje obniżenie ceny Zestawu zgodnie z obowiązującym Cennikiem.

j) Klient ma możliwość zamówienia Zestawu indywidualnego, składającego się z dowolnej ilości posiłków pochodzących z różnych wariantów diet i kaloryczności. Zamówienie Zestawu indywidualnego odbywa się za pośrednictwem emaila: obsluga@bodychoice.pl i podlega osobnej wycenie. Ostateczna cena Zestawu indywidualnego podawana jest do wiadomości Klienta przed złożeniem Zamówienia.

k) Usługodawca nie przewiduje możliwości wykluczania składników z Zestawów zgodnie z życzeniem Klienta (chyba, że jest ono zawarte w Ofercie i wynika z układu surowcowego danego wariantu diety).

l) Usługodawca przewiduje możliwość stworzenia dla Klienta Zestawu spersonalizowanego, w ramach którego wybrany przez Klienta składnik, zostanie ograniczony. Zamówienie Zestawu spersonalizowanego odbywa się za pośrednictwem BOK i podlega osobnej wycenie. Ostateczna cena Zestawu spersonalizowanego podawana jest do wiadomości Klienta przed złożeniem Zamówienia.

m) Klient ma prawo zmienić typ i wariant Zestawu z jakiego korzysta w trakcie trwania Okresu Abonamentowego. W celu dokonania zmiany na wariant w wyższej cenie konieczna jest odpowiednia dopłata. W przypadku zmiany na wariant w niższej cenie, różnica nie podlega zwrotowi. Klient może wykorzystać różnicę w cenie Zestawów wyłącznie przy kolejnym Zamówieniu.

n) Klient może zamówić jeden lub więcej Zestawów.

o) W ramach świadczonej Usługi Klient może dołączyć do Cateringu dietetycznego Artykuły dodatkowe jeżeli znajdują się one w Ofercie. Usługodawca zastrzega przy tym, że zamówienie Artykułów dodatkowych możliwe jest jedynie łącznie z zamówieniem Zestawu.

p) Ceny Usług w Ofercie Usługodawcy (w tym widoczne w Serwisie Internetowym) są podane w złotych polskich i są cenami łącznymi, to jest zawierają podatki, koszty dostawy i inne koszty konieczne do realizacji Usługi.

§5 ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA I ZAWARCIE UMOWY

Poprzez złożenie Zamówienia, Klient wyraża chęć zawarcia Umowy ze Sprzedawcą.

Warunkiem złożenia Zamówienia jest zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu.
Przy składaniu Zamówienia Klient podaje dane niezbędne do jego realizacji, w tym:
typ i wariant wybranego Zestawu;
adres dostawy;
preferowane godziny dostawy;
numer kontaktowy do osoby odbierającej dostawę;
datę pierwszej dostawy;
długość Okresu Abonamentowego.
Klient może złożyć Zamówienie za pośrednictwem:
Formularza Zamówienia dostępnego w Serwisie Internetowym oraz w Panelu Klienta;
pracownika firmy NIWA ŁĄKORZ Sp. Z O.O. NIP 7441830438 za pomocą poczty elektronicznej, komunikatorów internetowych lub telefonicznie.
Procedura składania zamówienia przez Formularz Zamówienia:
wybór parametrów świadczonej Usługi – rodzaj Zestawu, adres dostawy, czas trwania wyrażony przez ilość zamawianych Zestawów przypisanych do poszczególnych dat. Ostateczna cena za Usługę zostanie wyświetlona po wskazaniu wszystkich parametrów;
potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem;
zatwierdzenie Zamówienia przez Klienta. Zatwierdzenie Zamówienia przez Klienta stanowi złożenie Usługodawcy oferty zawarcia Umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;
dokonanie płatności przez Klienta. W przypadku nieotrzymania w ciągu dwóch dni od złożenia Zamówienia zapłaty na rachunek Usługodawcy lub podmiotów pośredniczących w transakcji online (tpay), Zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, co oznacza, że Umowa nie dochodzi do skutku, a Zamówienie nie zostanie zrealizowane. W takiej sytuacji należy złożyć nowe Zamówienie. ;
weryfikacja Zamówienia przez pracownika firmy. Weryfikacja odbywa się w godzinach pracy. Pracownicy firmy weryfikują poprawność Zamówienia i możliwość jego realizacji;
nadanie przez Administratora Systemu statusu zamówienia – aktywne;
przesłanie do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
W przypadku Zamówienia składanego przez Formularz Zamówienia, zawarcie Umowy następuje w momencie otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, które Usługodawca przesyła na wskazany podczas składania Zamówienia adres poczty elektronicznej. Informacje zawarte w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji, dotyczące wybranych parametrów Usługi oraz danych dostawy są wiążące dla Usługodawcy.
Jeżeli z przyczyn technicznych lub organizacyjnych Zamówienie złożone za pośrednictwem Formularza Zamówienia nie może być zrealizowane Umowa nie zostaje zawarta, a Usługodawca niezwłocznie zwraca pobrane od Klienta środki za pośrednictwem tego samego kanału jakim zostały pobrane, chyba że Klient zastrzeże, że chce aby środki zostały mu zwrócone w inny sposób.
Klient może złożyć Zamówienie poprzez bezpośredni kontakt z pracownikiem BodyChoice za pomocą poczty elektronicznej, komunikatorów internetowych lub telefonicznie.
Procedura składania Zamówienia za pośrednictwem pracownika Bodychoice
Klient przekazuje do BodyChoice dane dotyczące Zamówienia;
na podstawie danych podanych przez Klienta, pracownicy BOK wprowadzają Zamówienie do systemu informatycznego Usługodawcy;
po wprowadzeniu danych, pracownicy BOK wysyłają do Klienta uzupełniony Formularz Zamówienia drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany podczas składania Zamówienia;
Formularz Zamówienia zawiera informacje dotyczące wybranych parametrów Usługi i danych dostawy oraz szczegółowe dane dotyczące ceny Usługi i formy płatności. Przesłanie Klientowi Formularza Zamówienia przez Serwis Internetowy stanowi złożenie Klientowi oferty zawarcia Umowy;
Klient dokonuje płatności za Zamówienie. Dokonanie płatności za Zamówienie oznacza, że Klient potwierdza poprawność danych zawartych w przesłanym Formularzu Zamówienia.
W przypadku Zamówienia składanego za pośrednictwem pracownika BodyChoice, zawarcie Umowy następuje w momencie dokonania płatności za Zamówienie przez Klienta.
W przypadku, gdy Klient w czasie składania Zamówienia telefonicznie za pośrednictwem pracownika firmy NIWA ŁĄKORZ Sp. Z O.O. NIP 7441830438, nie wskaże adresu poczty elektronicznej na który Usługodawca może wysłać uzupełniony Formularz Zamówienia, pracownik BodyChoice po wprowadzeniu danych dotyczących Zamówienia do systemu informatycznego Usługodawcy, odczyta je Klientowi. Wówczas Klient jest zobowiązany do zgłoszenia wszelkich nieprawidłowości związanych z danymi dotyczącymi Zamówienia. Brak uwag ze strony Klienta poczytuje się za akceptację Zamówienia w formie w jakiej zostało ono wprowadzone do systemu informatycznego Usługodawcy.
Rozpoczęcie realizacji Usługi uzależnione jest od daty pierwszej dostawy wskazanej w przyjętym Zamówieniu zgodnie z harmonogramem dostaw oraz od dokonania płatności przez Klienta zgodnie z warunkami wskazanymi w Regulaminie.
Umowa pomiędzy Usługodawcą i Klientem wygasa z dniem realizacji ostatniej dostawy wynikającej z przyjętego harmonogramu dostaw w ramach Okresu Abonamentowego.

§6 METODY PŁATNOŚCI

Usługodawca umożliwia następujące metody płatności:
przelew tradycyjny na rachunek bankowy Usługodawcy prowadzony przez Bank PKO BP na konto bankowe o numerze: 30-1020-3583-0000-3502-0155-6174 w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko Klienta oraz tytuł „opłata za …..i tu podać wybraną przez siebie nazwę wariantu /kaloryczności diety” ;
przelew online lub płatność kartą za pośrednictwem serwisu „eservice”.
Dopuszcza się płatność przy odbiorze w formie gotówkowej lub elektronicznej poprzez terminal bezgotówkowy
Opłatę za złożone Zamówienie należy uiścić w pełnej kwocie. W przypadku braku płatności w określonym terminie, Zamówienie nie zostaje przyjęte do realizacji.
Jeżeli Klient dokonuje płatności przelewem tradycyjnym w terminie uniemożliwiającym zaksięgowanie środków na koncie Usługodawcy przed, terminem o którym mowa w ust. 2, Klient zobowiązany jest do przesłania potwierdzenia przelewu na adres: obsluga@bodychoice.pl, w przeciwnym wypadku Zamówienie zostanie anulowane.
Na życzenie Klienta po otrzymaniu stosownych danych Usługodawca wystawia fakturę VAT. Chęć otrzymania dokumentu VAT należy zgłosić podczas składania Zamówienia jednocześnie podając numer NIP.

§7 CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA ORAZ DOSTAWA CATERINGU DIETETYCZNEGO BODYCHOICE

Zamówienia są przyjmowane z wyprzedzeniem określonym w Panelu Klienta widocznym podczas składania zamówienia, bądź w terminie ustalonym w drodze indywidualnego kontaktu telefonicznego bądź mailowego.
Klient może zmienić planowane daty dostaw, z zachowaniem 2 dniowego terminu (do godziny 18:00) do planowanej daty dostawy. Po tym czasie Klient może zrezygnować z realizacji dostawy, ale nie przysługuje mu prawo do wskazania innego terminu dostawy danego Zestawu. Usługodawca zobowiązuje się w takim wypadku przekazać niedostarczony Zestaw na cele charytatywne.
W przypadku zmiany harmonogramu dostaw poprzez odwołanie dostawy w wybranych dniach odpowiednia ilość Zestawów przechodzi na koniec Okresu Abonamentowego lub zostaje zaplanowana do dostawy zgodnie z podanymi przez Klienta nowymi datami realizacji dostaw.
Dostawy realizowane są pod wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia adres. Klient może podać kilka adresów dostawy i wskazać odpowiednie adresy dostawy dla poszczególnych dni dostawy. Klient może zgłosić zmianę adresu dostawy w dniu poprzedzającym jej realizację do godziny 12:00. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć Zestaw pod nowy adres jeżeli będzie to możliwe uwzględniając uwarunkowania organizacyjne Usługodawcy. W przypadku braku możliwości zrealizowania dostawy pod nowy adres, Usługodawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem.
Wykaz aktualnego obszar, na którym Usługodawca prowadzi realizację dostaw, znajduje się w Serwisie Internetowym Usługodawcy (https://bodychoice.pl/) klient może prosić o dostarczenie Zestawu poza obowiązującym obszarem dostaw i jeżeli tylko Usługodawca będzie miał taką możliwość techniczną to dostawy będą realizowane, przy czym możliwa jest konieczność wniesienia dodatkowej opłaty za transport.
Dostawy są realizowane w godzinach określonych w Panelu Klienta, bądź zgodnie z indywidualnymi ustaleniami. W zależności od rejonu godziny te mogą się nieznacznie różnić. Możliwość realizacji dostawy w godzinach wskazanych przez Klienta jest potwierdzana:

A) poprzez przesłanie do Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji w przypadku Zamówień składanych poprzez Formularz Zamówienia;

B) przez pracownika BodyChoice w procesie składania Zamówienia w przypadku Zamówień składanych za pośrednictwem kontaktu telefonicznego bądź mailowego.

Usługodawca oświadcza, że dostawy realizowane są przez pracownika firmy pojazdem dostosowanym do świadczenia dostaw żywności w warunkach chłodniczych.
Usługodawca oświadcza, że dokłada wszelkich starań aby dostawy były realizowane zgodnie z podanymi przez Klienta preferowanymi godzinami dostaw. Jeżeli ze względu na trudne warunki drogowe dostawa zostanie opóźniona Klient zostanie w miarę możliwości o tym poinformowany, a kurier podejmie próbę dostarczenia Zestawu w sposób zgodny z życzeniem Klienta (np. pod inny adres). Jeżeli dostawa Zestawu nie będzie możliwa z winy Usługodawcy Zestaw ten nie zostanie uwzględniony w Okresie Abonamentowym Klienta.
W przypadku podjęcia próby doręczenia Zestawu, jeżeli Klient nie dokonuje odbioru Zestawu i nie odpowiada na próby kontaktu z Usługodawcą, dostawę uważa się za zrealizowaną skutecznie.

§8 REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA

Usługodawca informuje, iż zgodnie z art. 38 pkt. 4 oraz pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (dalej jako: „Ustawa”), Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 Ustawy.

Usługodawca umożliwia Klientowi prawo do rezygnacji z realizacji Usługi.
Za każdy niewykorzystany w związku z rezygnacją Zestaw, Klientowi przysługuje zwrot środków, przy czym Usługodawcy przysługuje prawo do pobrania opłat w wysokości:
10% wartości każdego Zestawu w celu pokrycia kosztów manipulacyjnych w przypadku Zamówień złożonych przez Formularz Zamówienia oraz drogą telefoniczą, bądź mailową;
20% wartości każdego Zestawu w celu pokrycia kosztów manipulacyjnych w przypadku Zamówień złożonych za pośrednictwem serwisów pośredniczących w sprzedaży (n.p. t-pay).
Zwrot środków dotyczy wyłącznie środków finansowych wykorzystanych do opłacenia Zamówienia pomniejszonych proporcjonalnie o ilość wykorzystanych dni zamówienia. Jeżeli Klient dokonał zamówienia z wykorzystaniem Programu Lojalnościowego, voucherów i bonów wykorzystane w ramach tego środki nie mogą zostać zwrócone w formie środków finansowych.
Wstrzymanie dostaw następuje na warunkach zgodnych z obowiązującymi terminami realizacji Zamówienia. Jeżeli zgłoszenie nastąpi do godz. 07:00 wyłączony z rezygnacji zostaje zestaw dostarczany w dniu następnym, natomiast w przypadku zgłoszenia po 07:00 wyłączeniu z rezygnacji zostają 2 kolejne dni dostawy.
Zwrot środków następuje na konto wskazane przez Klienta wnioskującego o rezygnację w terminie do 14 dni kalendarzowych od potwierdzenia zgłoszenia rezygnacji przez Panel Klienta, adres mailowy: obsluga@bodychoice.pl. Jeżeli Klientem jest podmiot gospodarczy (sprzedaż z wystawieniem faktury VAT) zwrot środków następuje w oparciu o fakturę korygującą na rachunek widniejący w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT prowadzonym przez Ministerstwo Finansów.
Usługodawca zastrzega prawo do wyłączenia specjalnych ofert z prawa do rezygnacji z Usługi (akcje promocyjne). Informacja o takim wyłączeniu musi być każdorazowo określona w warunkach skorzystania ze specjalnej oferty (akcji promocyjnej).

§9 REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO CATERINGU DIETETYCZNEGO BODYCHOICE

Serwis Internetowy https://bodychoice.pl/

Administratorem Serwisu Internetowego jest firma NIWA ŁĄKORZ Sp. Z O.O. NIP 7441830438.

Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy w celu prezentacji Oferty oraz treści z nią związanych. W Serwisie Internetowym dostępny jest Formularz Zamówienia, Panel Klienta oraz dane kontaktowe do Usługodawcy.
Prezentowane w Serwisie Internetowym informacje na temat Cateringu dietetycznego oraz Artykułów dodatkowych i ich cen dotyczą i obowiązują wyłącznie w przypadku dokonywania zamówienia za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
Celem dokonania zamówienia w Serwisie internetowym konieczne jest posiadanie aktywnego adresu e-mail oraz numeru telefonu komórkowego.
Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:
komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu;
dostęp do poczty elektronicznej;
przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej;
włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
Serwis Internetowy chroniony jest prawem autorskim, prawem własności intelektualnej oraz innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich.
Usługodawca oświadcza, że prowadzi Serwis Internetowy z zachowaniem najwyższej staranności w zakresie przekazywania treści o jak najwyższej wartości merytorycznej.

§10 REGULAMIN KORZYSTANIA Z PANELU KLIENTA CATERINGU FIRMY NIWA ŁĄKORZ Sp. Z O.O.

Usługodawca umożliwia Klientowi korzystanie z Panelu Klienta pod adresem: https://panel.dietly.pl/logowanie-catering?company=bodychoicecateringdietetyczny

Dostawcą oprogramowania do Panelu Klienta jest Masterlife Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 51, 00-867 Warszawa, zarejestrowanej przez Sąd rejonowy dla m. St. Warszawy w warszawie, XII Wydział Gospodarczy nr. KRS: 0000531599, NIP: 5272725286. Masterlife Solutions sp. z o.o. jest podmiotem odpowiedzialnym za wszystkie zagadnienia techniczne związane z funkcjonowaniem Panelu Klienta. Po zalogowaniu do Panelu Klienta, Klient może w sposób bezpośredni za pomocą dostępnego czatu skontaktować się z przedstawicielami Masterlife Solutions sp. z o.o. lub może to zrobić za pośrednictwem następujących danych kontaktowych: telefon: + 48 697 091 936, kontakt@dietly.pl.
Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Panelu Klienta:
komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu;
dostęp do poczty elektronicznej;
przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej;
włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
W celu założenia Panelu Klienta, Klient musi dokonać rejestracji podczas dokonywania Zamówienia. Istnieje możliwość zarejestrowania Panelu Klienta bez składania Zamówienia, ale nie będzie on aktywny do czasu utworzenia pierwszego Zamówienia.
W Panelu Klienta znajdują się dane związane z wszystkimi Zamówieniami złożonymi przez Klienta.
Panel Klienta umożliwia Klientowi samodzielne zarządzanie Zamówieniem, w szczególności składanie Zamówień, zmiana harmonogramu i adresów dostawy, wymiana posiłków (w pakietach podlegających opcji „wyboru posiłków”), możliwość dokonywania oceny poszczególnych posiłków oraz całych Zestawów.
Korzystając z Panelu Klienta w zakresie przekazywania treści Klient będzie redagował wypowiedzi w sposób przejrzysty i zrozumiały. Wypowiedzi Klienta, nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.
Wszystkie zmiany dotyczące harmonogramu dostaw (daty dostawy oraz adresy dostawy) dokonywane w Panelu Klienta są potwierdzane poprzez automatyczną wysyłkę wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej zawarty w Panelu Klienta. Potwierdzenie to jest wiążące dla Usługodawcy jako ostateczne warunki na jakich zrealizowana ma być dostawa.

§11 REKLAMACJE

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę, Usług związanych z przygotowaniem i dostawą Zestawu, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres obsluga@bodychoice.pl Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji, dokumentację fotograficzną wraz ze wskazaniem okoliczności uzasadniających złożenie reklamacji. Reklamacja powinna być złożona w terminie 24 godzin od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji.

Usługodawca ma obowiązek rozpatrzyć reklamację i udzielić odpowiedzi drogą elektroniczną lub telefonicznie w przeciągu 72h od otrzymania zgłoszenia.
W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Usługodawca oferuje rekompensatę stosowną do przedstawionej reklamacji, przy czym podstawową formą rekompensaty jest podjęcie przez Usługodawcę próby należytego wykonania Usługi w dogodnym dla Klienta terminie.
W przypadku rekompensaty w postaci zwrotu środków za usługę następuje on na konto wskazane przez Klienta w czasie 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

§12 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy lub do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu pomiędzy Sprzedawcą i Klientem;
może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Klientem korzystając także z bezpłatnej pomocy rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§13 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego jest Usługodawca. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę zawarte zostały w Polityce prywatności i plików cookie dostępnej w Serwisie Internetowym firmy NIWA ŁĄKORZ Sp. Z O.O. NIP 7441830438 dostępnych na stronie internetowej pod adresem: https://bodychoice.pl/

§14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i odpowiednie przepisy prawa polskiego.

W przypadku powstania sporu na gruncie Umowy, strony będą dążyły do polubownego rozwiązania sprawy.
Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji i obowiązuje do odwołania.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi na stronie Serwisu Internetowego na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.
Wszelkie dane osobowe uzyskane w związku ze złożeniem zamówienia są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych zawiera Polityka Prywatności.